กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสิริลักษมณ์ เพ่งสวัสดิ์

032-731864

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.สุภาพร บุญเลิศ

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อรทัย ไข่นาค

ครูชำนาญการ

นางสุพรรณี เลิศคลัง

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

น.ส.ชมภูนุช อยู่นอน

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

น.ส.ฉัตรดาว พ่วงบุญมาก

แม่บ้าน

นางพัฒนา ไพบูลย์

แม่ครัว

นางบุญมาก นาคผง

จ้างเหมาผู้ทำงานธุรการ

น.ส.ศรัณภัสร์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี