กองคลัง

รักษาการ ผอ. กองคลัง

นายฤทธิรงค์ หวิงปัด

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

น.ส.ศุภณัฐฏ์ ใจมุ่ง

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายณรงค์ศักดิ์ อัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.อรวรรณ เพชรแอง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

น.ส.จุฑารัตน์ รัตนราษี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.วาสนา เทพาคุ้ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส.ดวงจันทร์ ทองดอนยอด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

น.ส.ดวงใจ เตชะธีระเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายฉัตรนรินทร์ เทียนวันวิสาข์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สุกัญญา กาวี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส.ดวงจันทร์ ทองดอนยอด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

น.ส.ดวงใจ เตชะธีระเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายฉัตรนรินทร์ เทียนวันวิสาข์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สุกัญญา กาวี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ มนเทวิน

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อรวรรณ แพเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายองอาจ ปักษิณ