กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประสาน รัตนบุปผา

032-731864

 

นายช่างโยธา

นายอุทิศ อุปโท

 

ช่างไฟฟ้า

นายนิกร เปลาเล

พนักงานทั่วไป

นายจีระนัย โพธิ์จินดา

พนักงานทั่วไป

นายหนูเล็ก ยะยง

พนักงานทั่วไป

นายกิจพิพัฒน์ ไพบูลย์

พนักงานทั่วไป

นางลำดวน วันกุล

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอนุรัตน์ โสภา

พนักงานรายวัน

นายคำนพ นาคผง

พนักงานรายวัน

นายกองสืบ ใหม่เอี่ยม

พนักงานรายวัน

นายธนวัฒน์ เกิดละมูล

พนักงานรายวัน

นายศุภชัย ยะยง

พนักงานรายวัน

นายสุรศักดิ์ ทองชื่น

พนักงานทั่วไป

นายศุภณัฐ อติรัตนา

พนักงานทั่วไป

นายชาติชาย สามงามน้อย