ฝ่ายบริหาร

นายกเทศมนตรี

นายจักราวุธ สระทองอ่อน

032-731864/083-2227272

 

รองนายกเทศมนตรี

นายวิเชียร สบายจิตร์

รองนายกเทศมนตรี

นายกิตติพันธุ์ ปั้นตะกั่ว

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสนั่น ใจมุ่ง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล มนเทวิน