สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

น.ส.รวิสรา เล้าเรืองตระกูล

 

รองประธานสภาเทศบาล

นายอภิวัฒน์ สรณะศันสนีย์

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทย์ ไข่นาค

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายศักดิ์ชัย เอื้อวิเศษวัฒนา

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวาริณี เกตุสุวรรณ

 

สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.จีรวรรณ แขกวัด

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางปุณณ์ขนิษฐ์ หิรัญโรจนเดช

 

สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.จำเนียร จุ่นเจิม

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสัญชัย แจ่มจันทร์

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค์ พราหมฤกษ์

 

สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.อาทิตยา ยังสุข

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวีรศักดิ์ บุญเชิด