สำนักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายสุชาติ อุ่นชู

 

รองปลัดเทศบาล

นายนายฤทธิรงค์ หวิงปัด

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

น.ส.พรทิพย์ ศรีสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสิตานัน ขุนนุช

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

จ.ส.อ. บุญสม สังข์ทอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

น.ส.อณิภัค ขุนนุช

นิติกร

นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ศรีจันทร์ อุปถัมภ์กุลดิลก

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายวิทยา เข็มเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ศกุนิชญ์ มังกรไชยา

 

พนักงานจ้าง

พนักงานขับรถยนต์
/ พนง.ตามภารกิจ

นายหิรัณย์ จินดาสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
/ พนง.ตามภารกิจ

น.ส.ปรารถนา แย้มศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

นายจาตุรงค์ ลีจ้อย

พนักงานขับรถยนต์

นายวรวุฒิ กำจรเกียรติคุณ

พนักงานทั่วไป

น.ส.อัจฉริยะ งามยิ่งยวด

พนักงานทั่วไป

น.ส.ชิดชนก ดอกกุหลาบ

พนักงานทั่วไป

น.ส.นาตยา สามงามน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ / พนง.ตามภารกิจ

นายยุทธพงษ์ สุกแตง

 

พนักงานจ้าง

แม่บ้าน

นางอุบล คงดุสิต

แม่บ้าน

นางอุบลรัตน์ ไพบูลย์

 

น.ส.วิลาวัณย์ จำปาทอง