สำนักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายสุชาติ อุ่นชู

032-731864

 

 

รองปลัดเทศบาล

นายนายฤทธิรงค์ หวิงปัด

032-731864

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

น.ส.พรทิพย์ ศรีสิทธิ์

032-731864

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสิตานัน ขุนนุช

032-731864

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

จ.ส.อ. บุญสม สังข์ทอง

032-731864

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

น.ส.อณิภัค ขุนนุช

032-731864

นิติกร

นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ศรีจันทร์ อุปถัมภ์กุลดิลก

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฑารัตน์  รัตนราษี

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ศกุนิชญ์ มังกรไชยา

 

พนักงานจ้าง

พนักงานขับรถยนต์
/ พนง.ตามภารกิจ

นายหิรัณย์ จินดาสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
/ พนง.ตามภารกิจ

น.ส.ปรารถนา แย้มศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

นายจาตุรงค์ ลีจ้อย

พนักงานขับรถยนต์

นายวรวุฒิ กำจรเกียรติคุณ

พนักงานทั่วไป

น.ส.อัจฉริยะ งามยิ่งยวด

พนักงานทั่วไป

น.ส.ชิดชนก ดอกกุหลาบ

พนักงานทั่วไป

น.ส.นาตยา สามงามน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ / พนง.ตามภารกิจ

นายยุทธพงษ์ สุกแตง

 

พนักงานจ้าง

แม่บ้าน

นางอุบล คงดุสิต

แม่บ้าน

นางอุบลรัตน์ ไพบูลย์

 

น.ส.วิลาวัณย์ จำปาทอง