รายงานการประชุม

ประกาศำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2563 และกำหนดประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563