แผนอัตรากำลัง

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

แต่งตั้งพนักงานตามแผนอัตรกำลัง
http://baanchatpawai.go.th/wp-content/uploads/2020/07/ข้อที่-24-8.pdf