แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564-2566 แผนอัตรากำลัง 3 ปี งปม. พ.ศ. 2564 - 2566

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

แต่งตั้งพนักงานตามแผนอัตรกำลัง
http://baanchatpawai.go.th/wp-content/uploads/2020/07/ข้อที่-24-8.pdf