1. บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต