รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)