การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2561

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

 

16019368319825