ประวัติ

ประวัติของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เดิมเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสุขาภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๓๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จากนั้นกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสุขาภิบาลเดิมทุกแห่งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ดังนั้น สุขาภิบาลบ้านชัฏป่าหวาย จึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีการขยายการบริหารเพิ่มขึ้น จึงได้เสนอขอปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๘๑๒.๕ ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเขตการปกครองครอบคลุม ๒ ตำบล (บางส่วน) คือ ตำบลท่าเคย และตำบลป่าหวาย ระยะห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ ๔๙ กิโลเมตร