ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

 

ผึ้ง หมายถึง ความขยัน ความสามัคคี

รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

 

ตราสัญลักษณ์ รูปผึ้ง และ รวงข้าว จึงหมายถึงความขยันความรัก และความสามัคคีของประชาชน
ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเจริญก้าวหน้า