กำหนดการจ่ายภาษี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เดิมเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสุขาภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๓๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จากนั้นกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสุขาภิบาลเดิมทุกแห่งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ดังนั้น สุขาภิบาลบ้านชัฏป่าหวาย จึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีการขยายการบริหารเพิ่มขึ้น จึงได้เสนอขอปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

 

ศูนย์กลางทางการค้า บูชาหลวงพ่อพุทธมณี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสิ่งศรัทธา อ่างเก็บน้ำงามตาพาเพลินใจ

พันธกิจเทศบาล

โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม

ประเพณีของท้องถิ่น

ส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

พัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและทันสมัย

สิ่งแวดล้อม

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงการให้บริการ

ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม