สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

การพาณิชยกรรมและบริการ

สถานีบริการน้ำมัน        จำนวน     ๕   แห่ง

ตลาดสด                   จำนวน      ๑  แห่ง

ร้านค้าทั่วไป               จำนวน  ๑๓๓  แห่ง

(เป็นร้านค้าที่เก็บข้อมูลจากการชำระภาษีป้าย)

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม
รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อคน/ต่อปี