สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง คือ

๑) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  สอนระดับอนุบาล  –  มัธยมศึกษาปีที่  ๓

จำนวนนักเรียนทั้งหมด         ๕๙๒  คน

–  นักเรียนชาย                   ๓๐๕  คน

–  นักเรียนหญิง                  ๒๘๗  คน

๒) โรงเรียนวัดเขากลิ้ง  สอนระดับอนุบาล  –  ประถมศึกษาปีที่  ๖

จำนวนนักเรียนทั้งหมด            ๑๗  คน

–  นักเรียนชาย                      ๑๔  คน

–  นักเรียนหญิง                       ๓  คน

๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

จำนวนนักเรียนทั้งหมด            ๖๗  คน

–  นักเรียนชาย                      ๓๓  คน

–  นักเรียนหญิง                     ๓๔  คน

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

๑)  วัดป่าหวาย

๒)  วัดห้วยทรายทอง

๓)  วัดเขากลิ้ง

๔)  วัดเขาวงกต

๕)  มูลนิธิปฏิบัติธรรมจนฺทสโร สาขาวัดปากน้ำภาษีเจริญ

๖)  ศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่


ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปี คือ การแห่เทียนเข้าพรรษา    ประเพณีลอยกระทง และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีแห่พระและสรงน้ำพระพุทธมณี วัดห้วยทรายทอง งานประจำปีศาลเจ้าแม่กวนอิม และงานประเพณีลอยกระทง