วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ


คำขวัญเทศบาล

ศูนย์กลางทางการค้า บูชาหลวงพ่อพุทธมณี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสิ่งศรัทธา อ่างเก็บน้ำงามตาพาเพลินใจ


พันธกิจเทศบาล

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม
๒. ส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
๓. พัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและทันสมัย
๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๕. ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
๗. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม คนชรา เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
๘. ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา