สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑  ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ทิศเหนือ              ติดต่อ  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๙    (เขต  อบต.ป่าหวาย)

ทิศใต้                  ติดต่อ  หมู่ที่  ๓  และหมู่ที่  ๑๑  (เขต  อบต.ท่าเคย)

ทิศตะวันออก         ติดต่อ  หมู่ที่  ๗  และหมู่ที่  ๘   (เขต  อบต.ท่าเคย)

ทิศตะวันตก           ติดต่อ  หมู่ที่  ๑๒                   (เขต  อบต.ท่าเคย)

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่เป็นเนินเขาอยู่ทางตอนใต้ของเขตมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีลำห้วยไหลจากอ่างเก็บน้ำผ่านบริเวณกลางชุมชนขึ้นไปทางทิศเหนือ ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย