การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ


การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีถนนรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน จำนวน ๒ สาย  คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๗ เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงติดต่อระหว่างอำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง และอำเภอบ้านคา


ประปา

การประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีหน่วยงานราชการ  คือ

๑. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง
๒. การประปาของเทศบาล จำนวน ๒ แห่ง  คือ  ประปาเขาวงกตและประปาเขากลิ้ง


การไฟฟ้า

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีสถานพยาบาล จำนวน ๔ แห่ง คือ

๑.  โรงพยาบาลสวนผึ้ง ขนาด ๓๐ เตียง
๒.  สถานีอนามัยตำบลท่าเคย
๓.  สถานีอนามัยเอกชน
๔.  สำนักงานส่วนมาเลเรีย


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีบุคคลากรพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการได้ตลอดเวลา และในเขตเทศบาลยังมีสถานีสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง จำนวน ๑ แห่ง เพื่อรักษาความสงบและปลอดภัย ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง