จำนวนหมู่บ้านประชากร

จำนวนหมู่บ้านประชากร

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๐
(ทะเบียนบ้านกลาง)
๓๑ ๒๘ ๕๘ คน
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๑ ๕๙๗ ๕๙๙ ๖๐๐ ๑,๑๙๙ คน
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๕ ๑๓ ๒๐ คน
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๙ ๑๑ ๑๔ ๒๒ คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๐
(ทะเบียนบ้านกลาง)
๙๓ ๖๗ ๑๖๐ คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ๗๘๑ ๖๙๖ ๖๙๖ ๑,๓๙๒ คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓ ๑๓ ๑๑ ๒๔ คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๕ ๒๘๖ ๓๖๙ ๔๐๐ ๗๖๙ คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑๑ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๓๑ ๒๘๖ คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑๒ คน
ข้อมูลรวม : คน