ภาษี

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี

 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดินเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองสินทรัพย์ หรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)

 

ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน – ธันวาคม

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 

แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม – กุมภาพันธ์ 

ชำระภาษี : ภายใน เมษายน 

ผ่อนชำระภาษี : เมษายน – มิถุนายน

ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)

 

 

เบี้ยปรับ : 

10% ของค่าภาษี มาชำระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม

10% ของค่าภาษี มาชำระ ภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

10% ของค่าภาษี มาชำระ เกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

 

บทลงโทษ : เบี้ยปรับเงินเพิ่มอายัติทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

 

 

ภาษีป้าย

 

ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 

ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งเดือนการประเมิน

ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

 

 

ติดต่อ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

โทร 032-731864 ต่อ 108