ภาษี

เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดินเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองสินทรัพย์ หรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)

ประกาศแจ้งรายการที่ดิน : มกราคม 2567

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มีนาคม 2567

แจ้งการประเมินภาษี : เมษายน 2567

ชำระภาษี(ประชาชนดำเนินการ) : มิถุนายน 2567

ผ่อนชำระภาษี(ประชาชนดำเนินการ) : มิถุนายน – สิงหาคม 2567

แจ้งเตือนภาษีค้างชำระ : กรกฎาคม 2567

แจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษี(ภด.) : สิงหาคม 2567

เบี้ยปรับ : 

10% ของค่าภาษี มาชำระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม

20% ของค่าภาษี มาชำระ ภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

40% ของค่าภาษี มาชำระ เกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

บทลงโทษ : เบี้ยปรับเงินเพิ่มอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

ภาษีป้าย

ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 2567

ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งเดือนการประเมิน

ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

 

 

ติดต่อ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

โทร 032-731864 ต่อ 108