ประกาศการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)

1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 98,000.- บาท

2. จักรยานปั่นแบบมีพนักพิง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,000.- บาท

3. ม้านอนยกน้ำหนักโอลิมปิกแบบแนวราบ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 57,000.- บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผู้ใดสนใจ สามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป