ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะบริเวณหลังอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะบริเวณหลังอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวายขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 367.00 เมตร ขุดใหม่ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,404 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานปรับแต่งคัดดิน เป็นจำนวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) ผู้ใดสนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณาภายในวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง