ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๕

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80×1.00 เมตร ความยาว 220.00 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 5 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด งบประมาณทั้งสิ้น 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 – 23 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง