ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนเทศบาล ข้างสระน้ำสาธารณะ บ้านจัดสรร โดยวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 41 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 2 ชุด หมู่ที่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย งบประมาณทั้งสิ้น 274,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 – 23 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง