ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกในเขาตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมถนน ถนนลูกรังและหินคลุกในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

๑.ถนนเทศบาล ๕/๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๒๙๔ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๓๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๘,๗๘๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อมเคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๑,๙๖๐ ตารางเมตรๆ ละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๘,๑๘๐.- บาท

๒.ซอยดาวเคียงเดือน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตร หินคลุก ๑๙๘ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๓๗๐ บาท เป็นเงิน ๗๓,๒๖๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อม เคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๙๙๐ ตารางเมตรๆ ละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๔,๘๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๘,๑๑๐.- บาท

๓.ซอยโรงเลื่อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๓๗๐ บาท เป็นเงิน ๕๙,๒๐๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อมเคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๘๐๐ ตารางเมตรๆ ละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๑,๒๐๐.- บาท

๔.ซอยดวงใจขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรวัสดุคัดเลือกรองพื้นจำนวน ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๑๐๕ บาท เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท และทำการลงหินคลุกปรับหน้าขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๓๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๘,๔๐๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อมเคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๑,๖๐๐ ตารางเมตรๆ ละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐.- บาท

๕.ซอยนายระ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๕ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๓๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๖๕๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อมเคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๓๐๐ ตารางเมตรๆ ละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๑๕๐.- บาท

ก่อสร้างตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๔,๖๔๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

15374583489567