ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอยเข้าประปาเขาวงกต

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย    ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอยเข้าประปาเขาวงกต  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด เป็นจำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)   ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา      ภายในวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ –  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง