ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแและขนส่งรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง