ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล ซอยปฏิพิมพ์ออยล์

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนน แอสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล ซอยปฏิพิมพ์ออยล์ เป็นจำนวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตารางเมตร ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป