ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย   ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนเทศบาล   บ้านครูพล โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖ ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด จำนวนเงิน  ๒๒๔,๐๐๐.- บาท       (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑ –  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง