ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ปรับปรุงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาลหน้าตลาดบ้านชัฏป่าหวาย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล หน้าตลาดบ้านชัฏป่าหวาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ก่อสร้างตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย งบประมาณทั้งสิ้น 220,000.- บท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้ใดสนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง