ประกาศการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบล้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) 1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 98,000.- บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 196,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป