ประกาศการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) ดังรายการต่อไปนี้

  1. เครื่องยกน้ำหนักแบบอิสระ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 77,000.- บาท
  2. ม้านั่งเล่นดัมเบลปรับรพดับได้ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 18,000.- บาท
  3. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาด 2.5-25 ก.ก. จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000.- บาท
  4. ดัมเบลหุ้มยาง น้ำหนัก 12.5, 15, 17.5 และ 20 ก.ก. จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,000.- บาท                                                         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 9,450.- บาท ตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 144,450.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)                                                                                                                                        ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป                                                                                                                                                  ครุภัณฑ์กีฬา144450