ประกาศการจัดซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฮฃฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ดังรายการต่อไปนี้

1. กล้องวงจรปิดชนิด IP Camera 1920 x 1080 หรือดีกว่า

2. เครื่องบันทึกภาพ NVR ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ ชนิด Full HD

3. จอรับสัญญาณภาพ Moniter ขนาด 32 นิ้ว

4. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 299,794.94.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 20 – 24 กันยายน 2662 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

กล้องวงจรปิด