ประกาศการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อไมค์ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดซื้อไมค์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ดังรายการต่อไปนี้

1. เครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สายอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง

2. ไมโครโฟนประชุมชุดประธาน จำนวน 1 เครื่อง

3. ไมโครโฟนประชุมชุผู้ร่วมประชุม จำนวน 8 เครื่อง

4. อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายอินฟาเรด จำนวน 2 ชิ้น

5. อุปกรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

6. เพาเวิรน์มิกเซอร์ ขนาด 130 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

7. ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ ขนาด 2 ทาง จำนวน 2 ใบ

8. ตู้ RACK 19″ ขนาด 15 U ลึก 60 cm. จำนวน 1 ชิ้น

9. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้งทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน

10. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 179,974.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 17 – 19 กันยายน 2662 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป