ประกาศการจ้างโดยงิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอยบ้านป้าแป้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอยบ้านป้าแป้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร4 บ้านป้าแป้
ปร5บ้านป้าแป้
บ้านป้าแป้1
บ้านป้าแป้2
บ้านป้าแป้3