ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เป็นเงิน จำนวน 498,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ฝังกลบบ่อขยะด้วยพลาสติก PE พร้อมซีล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร และขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร แบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ประมาณราคาวัสดุบ่อขยะ
สรุปราคาวัสดุก่อสร้างบ่อขยะ