ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดทำป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติและป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจัดทำป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติและป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

1. ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.90 x 1.76 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย พร้อมติดตั้ง ฐานเทคอนกรีต คสล. ราคาชุดละ 70,000.- บาท

2. ป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.90 x 1.76 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย พร้อมติดตั้ง ฐานเทคอนกรีต คสล. ราคาชุดละ 70,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ป้านสวนเฉลิมพระเกียรติ1
ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ2
ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ3
ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ4
ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ5
ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ6
ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ7
ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ8