ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 (ซอยนาคผง)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 (ซอยนาคผง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 196,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

#7สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย1 (นาคผง)1
#7ประมาณราคากำหนดราคากลาง2
#7โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล1(นาคผง)3
#7โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล1(นาคผง)4
#7โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล1(นาคผง)5