ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยสันติธรรม

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยสันติธรรม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร4สันติธรรม
ปร5สันติธรรม
สันติธรรม1
สันติธรรม2
สันติธรรม3