ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยแสงสุข

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยแสงสุข ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 224,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร4ซอยแสงสุข
ปร5ซอยแสงสุข
ซอยแสงสุข1
ซอยแสงสุข2
ซอยแสงสุข3