ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยบ้านลุงเฉื่อย ยังสุข

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยบ้านลุงเฉื่อย ยังสุข ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.50 x 0.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหนา 4 ม.ม. ระยะ @ 0.07  เมตร  งบประมาณทั้งสิ้น 217,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร5ลุงเฉื่อย
ปร4ลุงเฉื่อย
ลุงเฉื่อย1
ลุงเฉื่อย2
ลุงเฉื่อย3
ลุงเฉื่อย4