ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรในเขตเทศบาล จำนวน 4 เส้นทาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรในเขตเทศบาล จำนวน 4 เส้นทาง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) งบประมาณทั้งสิ้น 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร4 16000
ปร5 16000
16000
ปร5 71000
ปร4 71000
71000
ปร5 57000
ปร4 57000
57000
ปร5 63000
ปร4 63000
63000 1
63000 2