ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรในเขตเทศบาล จำนวน 3 เส้นทาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรในเขตเทศบาล จำนวน 3 เส้นทาง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) งบประมาณทั้งสิ้น 287,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง