ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสัญญาณไฟกระพริบ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 14 จุด  ดังนี้

1. บริเวณปากทางถนนเทศบาล ซอย 1

2. บริเวณปากทางถนนเทศบาล ซอย 4

3. บริเวณปากทางถนนเทศบาล ซอย 5

4. บริเวณปากทางถนนเทศบาล ซอย 6

5. บริเวณปากทางถนนเทศบาล ซอย 7

 

6. บริเวณปากทางถนนเทศบาล ซอย 12

7. บริเวณปากทางถนนเทศบาล ซอย 13

8. บริเวณแยกร้านทองสุวรรณจักร

9. บริเวณปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย

10.บริเวณปากทางเข้าช่องลาภ

11.บริเวณปากทางเข้าวิคตอรี่ รีสอร์ท

12.บริเวณโค้งห้วยทรายทอง (ตอนเข้าวัดห้วยทรายทอง)

13.บริเวณโค้งห้วยทรายทอง (ตอนออกว้ัดห้วยทรายทอง)

14.บริเวณแยกวัดห้วยทรายทอง (บ้านตาเม้ง)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป