ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเขากลิ้ง ตำบลท่าเคย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเขากลิ้ง ตำบลท่าเคย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,750,168.62.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์) วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ จากงบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3,723,600.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกอบประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-731-864 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง