ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้าน ผอ.เปลว

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้าน ผอ.เปลว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปปร.5
ปร.4
แบบ1
แบบ2
แบบ3