ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 1 (ซอยจำเนียร)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (ซอยจำเนียร) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.5
ปร.4
แบบ1
แบบ2
แบบ3