ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้านนายรส เกิดเรียน

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้านนายรส เกิดเรียน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.5
ปร.4
แบบ1
แบบ2
ปร.5