ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอยหลังอ่างเก็บน้ำ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล  ซอยหลังอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.5
ปร.4
แบบ1
แบบ2
แบบ3